برنامه مالک گرداننده (Owner Operator)

برنامه مالک گرداننده یک برنامه رسمی مهاجرت نیست. بلکه یک مجوز کار است که تحت برنامه کارگر خارجی موقت فدرال (TFWP) صادر شده است.

این برنامه مورد توجه سرمایه گذاران خارجی است تا کسب و کار خود را در کانادا بخرند و برای مجوز کار خارجی موقت به کانادا بیایند. مجوز کار می تواند صادر شود اگر:

  1. سرمایه گذار خارجی یک تجارت کانادایی را برای خرید شناسایی می کند.
  2. یک LMIA (مجوزیست که توسط نهادی به نام اداره استخدام و توسعه اجتماعی کانادا (ESDC) صادر می‌شود که نشان می دهد شرکت کانادایی موفق نشده نیروی مورد نیاز خود را از بین شهروندان کانادا پیدا کند و ناگزیر به استخدام افراد خارجی است. ) به همراه یک طرح تجاری مناسب ارائه می شود.
  3. برای مجوز کار با نامه LMIA مثبت (نامه تأییدیه) اقدام کنید
  4. مجوز کار 12 تا 24 ماهه را برای مشارکت در تجارت خود دریافت کنید