تمامی اطلاعات وارد شده توسط شما در این فرم محرمانه بوده و فقط جهت بررسی امکان اخذ ویزا می باشد و در اختیار شرکت، سازمان یا فرد دیگری قرار نخواهد گرفت.

لطفا توجه داشته باشید اولین جلسه مشاوره حدود 15 دقیقه و رایگان می باشد
.همچنین در این جلسه فقط اطلاعات عمومی در خصوص مهاجرت داده می شود